http://PRACE.NAZORY.CZ


PC Servis

samolepky

Katalog eShopůPageRank ukazatel

 • Úvod
 • Software zdarma
 • Posílání SMS
 • Diskuzní fórum
 • eRmail - výplata
 • Emailing
 • VirtaPay měna
 • Jak na ruletu
 • Šťastných 10
 • Rozpisy 5 ze 40
 • Rozpisy Sportka
 • GOMEZ výdělek s PC
 • WazzUB - divné
 • Digital Generation
 • Bux.to - podvod
 • Zelená kniha práce
 • Ropné plošiny
 • Práce v Irsku
 • Výroba šperků
 • Kopírování reklamy
 • Výroba dinosaurů
 • Práce se dřevem
 • Práce se sádrou
 • Výroba svíček
 • Výroba křížků
 • Kuličková pera
 • Darování sémě
 • Vyšívání
 • Balíčky známek
 • Problém MLM?
 • Reporty (mlm)
 • WON (MLM)
 • DPNT (mlm)
 • Finanční solidarita
 • Vaše ikona zde

 • praca-brigady.info Linkovník Aktuální Inzerce praca Domácí práce.Výdělek na internetu Výdělek

  Práce v Irsku

  Distributoři práce za nemalé peníze posílají tento dokument, navíc kolikrát psaný rukou a v několikáté nekvalitní kopii. Navíc v době fungující EU je dokument mírně zastaralý. Vše jsem přepsal a zde máte možnost to posoudit. Materiály jsme získal za 150 Kč.

  PRACOVNÍ POVOLENÍ.

  Oddělení pracovních povolení není zaměstnávací nebo náborová služba a nemáme žádnou informaci o umísťování do této země nebo o hledání místa nebo zaměstnání zde.

  Stručný popis služby a kdo se může ucházet.

  Jen zaměstnavatel může požádat o povolení zaměstnat osobu, jež nemá národnost země evropské unie / evropské ekonomické oblasti. Odbor pracovních povolení ministerstva podnikání, obchodu a zaměstnání zkoumá žádosti od zaměstnavatelů a uděluje povolení, kde jsou vyhovující. Výše poplatků se pohybuje od 25 irských liber (32 EURO) do 125 liber (190 EURO) a závisí na délce polatnosti povolení.

  1. KRITÉRIA HODNOCENÍ ŽÁDOSTI O PRACOVNÍ POVOLENÍ

  1.1. Pracovní povolení nejsou vyžadována pro:

  1. Občana členské země evropského ekonomického prostoru a tam, kde takový občan zamýšlí činnost jako zaměstnanec nebo osoba samostatně výdělečně činná v rámci země. Jeho nebo její partner/ka a kterékoli z jejich dětí ve věku do 21 let nebo v péči občana EEP. EEP sestává z členských zemí EU (Belgie, Dánsko, Německo, Řecko, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemí, Rakousko, Portugalsko, Finsko, Švédsko, Velká Británie, Norsko, Island, Lichtenštejnsko).

  2. Osoby, jimž byl udělen status uprchlíka ministrem spravedlnosti, rovnosti a právní reformy.

  3. Postgraduální studenti, kde práce je součástí studijních osnov. Je požadováno potvrzení vysoké školy prohlašující, že studují. Toto rovněž zahrnuje postgraduální lékaře, tou dobou registrované irským lékařským výborem a zubní lékaře s platnou registrací.

  4. Van der Elstův případ

  Evropský soudní dvůr vydal rozsudek ve Van der Elstově případu, “Svoboda provozovat služby” 9. srpna 1994. Dvůr nařídil, aby v případě pracovníků ze zemí mimo evropský ekonomický prostor legálně zaměstnaných v jedné členské zemi, kteří jsou současně poslání na smlouvu do jiné členské země, zaměstnavatel nemusí žádat o pracovní povolení u osob, jež nejsou občany zemí EEP po dobu trvání smlouvy.

  5. Osoby, jimž bylo vydáno povolení zůstat v zemi pro následující skutečnosti.

  - osoby s povolením zůstat jako partner irského občanka/ky

  - osoby s povolením zůstat jako rodič irského občana

  - osoby, jimž bylo dáno povolení zůstat v zemi z humanitárních důvodů čekajících na udělení azylu.

  6. Osoby určené k mezipodnikovému přestupu, zástupu na dobu nejvýše čtyř let do podniku nebo pobočky v Irsku, ve vlastnictví společnosti nebo skupiny s působností ve více než jedné zemi. Přistěhovalečtí úředníci budou požadovat písemná potvrzení od dotyčné společnosti.

  7. Osoby přijíždějící do Irska ze zámořské společnosti, na dobu nejvýše tří let, za účelem výuky bez ohledu na skutečnost, že jde o pracovní školení na irském území. Immigrační úřady budou opět vyžadovat nezbytnou dokumentaci.

  1.2. Prvořadým požadavkem a povinností ministerstva je zajistit, aby irští a ostatní občané zemí EEP měli přednost při získávání pracovních příležitostí. V rámci země, od zaměstnavatelů žádajících pracovní povolení se všeobecně vyžaduje, aby i přes dostatečné důvody, například cestou inzerování volných míst v domácích podmínkách, hledajíce zaměstnance v registraci FAS nebo zaměstnavatelských agentur a jiných podobných organizací. Zaplňovali volná místa irskými občany a jinými osobami, pro něž není vyžadováno pracovní povolení. Povolení je uděleno, když tuto podmínku zaměstnavatel uspokojivě splní, dle úředníka zkoumajícího přihlášku. Jinak je zamítnuto.

  1.3. Kromě okolností popsaných v paragrafu 1.2. jsou pracovní povolení obvykle udělena tam, kde je skutečností, že výhledový pracovník...

  1. Je lékař s úplnou lékařskou registrací irské lékařské komory a jemuž bylo nabídnuto specifikované místo v nemocnici uznané irskou lékařskou komorou.

  2. Je externista, jenž přichází do Irska při důležité události. To by zahrnovalo skupiny pracovníků a jejich štáb a filmový štáb.

  3. Je profesionální sportovec a udělování povolení by narušilo termíny smlouvy, uzavřené mezi ministerstvem a dotyčnou sportovní organizací.

  4. Je účastníkem výměnného programu schváleného ministrem pro podnikání, obchod a zaměstnanost.

  5. Je oprávněn přijmout zaměstnání v Irsku, v souladu s kteroukoli mezinárodní smlouvou, ratifikovanou Irskem.

  1.4. Mimo podmínek popsaných v paragrafu 1.2. Pracovní povolení budou obecně odmítnuta, když výhledový pracovník...

  1. Přijel do země na základě toho, že zde nebude pracovat. Návštěvníci, turisté.

  2. Je v zemi ilegálně nrbo již nevyhovuje podmínkám, na jejichž základě byl přijat.

  3. Byl požádán o opuštění země ministerstvem spravedlnosti, rovnosti a právní reformy, nebo je v deportačním řízení, nebo byl v zemi ilegálně a byl deportován nebo opustil zemi na požádání ministerstvem spravedlnosti, rovnosti a právní reformy.

  4. Uchází se o zaměstnání u zaměstnavatele ze země mimo EEP, působícího v zemi bez povolení ministra spravedlnosti, rovnosti a právní reformy.

  1.5 Následující by mělo být zohledněno, o jistých kategoriích výhledových pracovníků.

  STUDENTI

  1. Občané zemí mimo EEP s povolením zůstat v zemi jako studenti budou oprávněni přijmout příležitostné zaměstnání, definované do 20ti hodin částečného úvazku týdně, nebo plného úvazku během období prázdnin, po dobu povoleného pobytu. Protože prvořadý účel pobytu je nadále studium, pracovní povolení nebude vyžadováno. Oprávnění přijmout zaměstnání, závisí na době povoleného pobytu, a jejich příležitostné zaměstnání je neopravňuje k delšímu pobytu. Bude to porušení jejich studentských podmínek, při pracovním poměru delším než v době prázdnin.

  2. Je to prvotní podmínka vstupu do země pro studenty, aby se během studia přiměřeně chovali. Očekávání příjmů z příležitostného zaměstnání nebude směrodatné při určování, zda má osoba dostatek prostředků pro studium.

  3. Studenti, kteří si přejí pokračovat v zaměstnání po ukončení studia budou žádat pracovní povolení. Během žádosti a vyřizování pracovního povolení, budou žádáni občané zemí, jež potřebují vízum o návrat domů, a žádání o pracovní vízum k návratu do země.

  ???

  ???

   

  6. Výpomoc v domácnosti.

  Přihlášky budou přijaty jen kde bylo prokázáno, že osoba byla zaměstnána u rodiny v zahraničí aspoň rok před požádáním o pracovní povolení.

  7. Etnické restaurace.

  Vzhledem ke specifiku těchto zařízení, některá povolení v odvětví mohou být udělena etnickým restauracím vzhledem ke kvalifikovaným vedoucím a personálu. Počet povolení bude záviset na povaze a rozsahu restaurace, a počtu zde zaměstnaných občanů z EEP.

  2. POPLATKY

  1. Rozsah poplatků pro pracovní povolení v současnosti je...

  Trvání IR L EUR

  1 měsíc 25 32

  2 měsíce 50 63

  3 měsíce 75 95

  4 měsíce 100 127

  5 měs. – 1 rok 125 159

  2. Za jistých okolností, například registrované charity, reciproční mezinárodní obchody, partneři jistých diplomatů a tak dále, tyto poplatky mohou být zrušeny. Plné podrobnosti jsou k dostání na požádání.

  3. JAK VYUŽÍVAT SLUŽBU, VYŘIZOVÁNÍ

  1. Žádosti zaměstnavatele o pracovní povolení by mělo být podáno na Work Permit Section of the Department of Enterprise, Trade and Employment – Davitt House – Adelaide Road – Dublin 2. Formuláře jsou k dostání z ministerstva nebo jeho webové adresy www.entemp.ie. Přihláška musí být podána na určeném formuláři a musí být doplněna dvěma fotografiemi pasového formátu z poslední doby, osoby pro niž je povolení žádáno, dokumentace zaměstnavatelova úsilí přijmout občana Irska, nebo jiné země EEP, a náklady. Velká pozornost by měla být věnována vyplňování přihlášek, protože neúplné formuláře budou vráceny a povedou ke zdržení vyšetřování.

  2. Přihláška bude potom zkoumána na ministerstvu, podle příslušných kritérií. Podle okolností případu může být nezbytná konzultace s jinými ministerstvy a organizacemi, reprezentačními tělesy, profesními organizacemi, atd. Další informace, nebo dokumentace, může být od uchazeče vyžadována.

  Visas Section

  Immigration Division

  Department of Justice, Equality and Law Reform

  72 / 76 St. Stephen´s Green

  Dublin 2

  Tel.: +353 16789466

  E-mail: info@justice.ie

  Informace týkající se pracovních víz / pracovních autorizací pro zaměstnání v Irsku.

  Informace je k dostání z tohoto ministerstva – workingvisa@entemp.ie

  nebo ministerstva zahraničních věcí – visa@iveagh.irlgov.ie

  FAQ = často kladené otázky

  1. Jak dlouho trvá vyřízení žádosti?

  Od vyplnění žádosti o pracovní povolení trvá vyřízení přibližně 25 pracovních dní. Jakmile přihlášky byly plně zpracovány, bude vydáno kladné nebo záporné rozhodnutí.

  2. Kdo žádá pracovní povolení?

  O pracovní povolení může žádat pouze zaměstnavatel za výhledového pracovníka.

  3. Jak dlouho platí pracovní povolení?

  Platnost pracovního povolení může být mezi jedním měsícem a jedním rokem. Doba platnosti povolení začíná oznámením zaměstnání a v žádném případě nepřesahuje jeden kalendářní rok. Přihlášky k obnovení povolení mohou být podány nejméně v den vypršení povolení.

  4. Může osoba čekající na pracovní povolení žádat?

  Nikoliv, žádost musí podat u zaměstnavatele než výhledový zaměstnanec může přijmout nabídku místa. Vstup do pracovního poměru v zemi bez platného pracovního povolení je překročením irských zákonů.

  5. Potřebuje občan EEP ženatý partnerkou/partnerem s Irska pracovní povolení?

  Od 6. dubna 1994 žádná taková osoba, jíž bylo uděleno povolení zůstat v zemi na výše uvedeném základě nepotřebuje pracovní povolení pro práci v irsku. Avšak taková osoba by se měla dostavit se svým partnerem do GARDA NATIONAL IMMIGRATION BUREAU s pasem s potvrzením o sňatku.

  Kontakty v oddělení pracovních povolení, adresa.

  Ministerstvo podnikání, obchodu a zaměstnání

  Davitt House, 65a Adelaide Road, Dublin 2

  Otevírací doba kanceláře: 9:15 – 13

  14:25 – 17:30

  Pomocná čísla Internetová adresa Fax

  353 1 631 3308 www.work permits.ie 353 1 631 3268

  353 1 631 3197

  Vážený pane, Vážená paní,

  zasíláme Vám materiály k navázání pracovního poměru v Irské Republice. Doporučujeme obstarat si nejaktuálnější formuláře z adres irských úřadů. Postupujte přesně podle těchto informací. Přiložený dotazník vyplňte v anglickém jazyce a odešlete na adresu uvedenou v záhlaví dotazníku. Poté Vás bude písemně kontaktovat příslušná sekce ministerstva podnikání, obchodu a zaměstnanosti, která má přehled o volných pracovních místech.

  VAŠE DŮVĚRA ZAVAZUJE

  Země nepatřící do EHP, jejichž občané, tzn. držitelé pasů těchto zemí nepotřebují k cestě do Irska vízum.

  Andorra Lotyšsko

  Argentina Malajsie

  Austrálie Malawi

  Bahamy Malta

  Barbados Mexiko

  Botswana Monako

  Brazílie Nauru

  Brunei Nikaragua

  Česká Republika Nový Zéland

  Estonsko Panama

  Grenada Paraguay

  Guatemala Polsko

  Honduras Salvádor

  Hong-Kong San Marino

  Chile Singapur

  Chorvatsko Slovinsko

  Izrael Svažijsko

  Jamajka Švýcarsko

  Japonsko Tonga

  Jihoafrická Republika Trinidad a Tobago

  Jižní Korea Spojené Státy Americké

  Kanada Vatikán

  Kostarika Venezuela

  Kypr Západní Samoa

  Lesotho Zimbabwe

  Litva

   

  NABÍDKA PRACOVNÍCH MÍST V IRSKU NA INTERNETU

  www.fasjobs.ireland.com

  www.jobfinder.ie

  www.ireland.com

  www.loadza.com

  www.irishindependent.com

  www.examiner.ie

  www.sbpost.ie

  www.tribune.ie

  www.crc-international.com

  www.grafton-group.com

  www.highskillspool.ie

  www.recruitment-online.com

  www.inbucon.ie

  www.skillsgroup.ie

  www.irlgow.ie/csclac

  www.richmond.ie

  www.jobshop.cz

  www.jobsintl.com

   

   

  IRSKO

  PŘIHLÁŠKA DO PRACOVNÍHO POMĚRU

  Příjmení

  Jméno

  Datum narození – den měsíc rok

  Místo narození

  Občanství

  Rodinný poměr svobodný ženatý ovdovělý žijící odděleně

  Současná adresa

  Denní telefonní číslo

  Číslo cestovního pasu Datum platnosti pasu

  Země vydání

  Kategorie dovedností

  Jméno a adresa zaměstnání

   

  Prohlašují, že uvedené údaje jsou správné

  Podpis žadatele

  Datum


  © 2004 - 2015
  Logotypy zdarma, dopravní značení, NHL...
  Žádejte o úvěry on-line na cokoliv a bez poplatků předem
  SAMOLEPKY SHOP
  PTC Investigation